nedeľa 29. januára 2012

História Paleoklubu – od začiatku po súčasnosť

Dejiny Paleoklubu sa začali písať 22. februára 2006, kedy sa konalo prvé zasadnutie nadšencov paleontológie, ako aj iných prírodných vied. Na tomto prvom stretnutí sa zúčastnili v pomerne hojnom počte študenti, doktorandi, ale aj profesori. Spomedzi posledných menovaných to boli prof. RNDr. Peter Holec, CSc., Mgr. Martin Sabol, PhD., doc. RNDr. Pavel Uher, CSc.. Hlavnou témou prvého klubu bola ako inak paleontológia. Vďaka vášnivému zberateľovi fosílií Tomášovi Mlynskému bola táto vedná disciplína hmatateľná, a to prostredníctvom rôznych vzoriek skameneného života - fosílií. Tomáš si pripravil aj zaujímavú prezentáciu, po ktorej nasledovala diskusia. V tejto príjemnej atmosfére stretnutia a poznania sa postavili základy klubu, ktorého nosnou myšlienkou bolo a dodnes zostáva popularizácia vedy ako takej. 

 

No kým sa vydáme cestou histórie klubu, povieme si niečo o zrode samotnej myšlienky jeho založenia. Tá skrsla v hlave študenta paleontológie Petra Agricolu, ktorý sa s ňou zveril svojmu spolubývajúcemu Oskárovi Mažgútovi, prvákovi geológie a spolužiakovi Róbertovi Dudekovi. Títo traja “páni“ si spolu sadli na akademickej pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  a spoločnou diskusiou načrtli základy fungovania, obsahu a smerovania prvého Slovenského paleontologického klubu. Rozdelili si funkcie, informovali svojich známych a spolužiakov o vzniku niečoho nového, čo do tej doby na fakulte chýbalo. Samotný klub vznikol aj vďaka malému priestoru prezentácie paleontológie na už existujúcich kluboch, ktorými boli Bratislavský mineralogický klub, Zoologický krúžok, či Geologický klub. Ešte pred samotným prvým stretnutím bola založená prvá webová stránka klubu (www.paleoklub.blogspot.com), o ktorej chod sa staral Oskár. Vďaka priateľskému postoju fakulty sa podarilo vybaviť aj stálu miestnosť, kde sa od začiatku až po súčasnosť stretávajú členovia klubu a ich kamaráti. Tou miestnosťou je G 203, v ktorej sa do dnešných dní odprednášalo množstvo popularizačných prednášok a slideshow. Táto miestnosť sa zároveň stala sídlom knižnice klubu.


Klub, ktorý zjednocoval záujmy  o poznanie života na Zemi v minulých geologických dobách sa za krátku dobu začal zviditeľňovať, nielen na akademickej pôde, ale aj mimo nej. Členská základňa sa pomaly rozrastala. Popri “paleo“ stretnutiach sa pracovalo aj na propagácii klubu. Výsledky tohto snaženia boli badateľné v podobe klubovej nástenky, ktorá slúžila ako zdroj informácií pre študentov univerzity, a taktiež v podobe vitríny, ktorá obsahovala malú ukážku skamenelín z osobných zbierok členov Paleoklubu. Samozrejme aj toto zviditeľnenie sa rodilo veľmi ťažko a sprevádzali ho viaceré náročné vybavovania povolení. Zásluhu na úspešnom dotiahnutí tejto formy propagácie majú prof. Peter Holec, Roman Tvarožka a Oskár Mažgút. Propagácia klubu a vedy mimo fakulty bola uskutočňovaná hlavne prostredníctvom internetu. Stránka Paleoklubu sa každým rokom menila, a zároveň rozširovala svoj obsah o redakčné články a prehľady čo je nové vo vede. 


Hovorí sa, že po dobre vykonanej práci príde odmena. A naozaj to platilo. Po rokoch snaženia väčšiny členov Paleoklubu sa dočkal klub uznania aj vedeckou obcou. Klub začali navštevovať poprední slovenskí geológovia a paleontológovia, ktorí svojimi prednáškami zvyšovali úroveň odbornosti a pochopiteľnosti vedy aj pred laickou verejnosťou, či študentmi prvých ročníkov. Okrem prednáškovej činnosti a popularizácie sa klub zameriaval na praktickú aktivitu členov v oblasti vedy a to aj v medzinárodnom meradle.


Rozvinuli sa aktivity spolupráce s okolitými krajinami - konkrétne s Českou republikou a Poľskom. Aktivity zahŕňali terénne výskumy a poznávacie výlety. Členovia spoznávali významné paleontologické lokality - ako napríklad náleziská Devínskej Kobyly, ako i lokality Chtelnica, Nová Vieska, Marianka a ďalšie. Naskytla sa tiež možnosť navštíviť  známu poľskú lokalitu Krasiejov, či svetoznáme náleziská českého Barrandiénu.

Klub by nemohol fungovať bez tých, ktorí by dbali na jeho správnu a dobrú organizáciu. Na úplnom začiatku to bol už spomínaný Peter Agricola, ktorý sa stal aj prvým predsedom klubu. Bola to náročná úloha, ktorej sa zhostil s odhodlaním. Postupom času jeho dobré vízie začali stagnovať. V predsedníckom kresle ho vystriedal šikovný paleonadšenec Tomáš Mlynský. Ten však nemal toľko času a na klub dochádzal pomerne zďaleka. Chýbal mu tiež prehľad o udalostiach na fakulte a tým pádom nevedel v dostatočnej miere zastupovať klub. V poradí tretím predsedom sa stal Oskár Mažgút. Počas jeho predsedníctva nastali v klube zmeny. Zvyšovala sa aktivita členov, konalo sa viac terénnych akcií a v neposlednom rade klub rozšíril svoje zameranie okrem paleontológie aj na iné vedné odbory. Taktiež sa dával priestor aj ľuďom mimo akademickej pôdy, ktorí mohli sprostredkovávať svoj pohľad na vedu. Veľkými a ambicióznymi projektmi boli aj plány záchrany geologického múzea v Devíne, ktoré v spolupráci s Romanom Tvarožkom boli úzko späté so smerovaním klubu, či väčšia spolupráca medzi klubmi na škole. V príprave bol aj pokus o založenie organizácie združujúcej paleontológov z viacerých okolitých krajín. Nie všetky plány sa podarilo dotiahnuť do konca, no napriek tomu si klub zastabilizoval svoje miesto na univerzite, i mimo nej. Najväčším úspechom klubu a predsedníctva bolo po viacerých rokovaniach vstup Paleoklubu do Slovenskej geologickej spoločnosti. Stalo sa tak 23. septembra 2009. Slovenský paleontologický klub sa stal súčasťou váženej vedeckej inštitúcie, ako rovnoprávny subjekt – odborná skupina. Končiac štúdium Oskár Mažgút nekandidoval po štvrtý krát na post predsedu, a tak po hlasovaní členskej základne prebral pomyselné klubové žezlo Samuel Rybár. Klub pod jeho vedením pokračoval v dobre rozbehnutej práci, venoval sa popularizácii a prednáškovej činnosti. No, ako to už býva, časová vyťaženosť predsedu spôsobila ďalšiu a do súčasnosti poslednú výmenu. Novým predsedom Paleoklubu sa stal dovtedy amatérsky paleontológ a riadny člen klubu Radoslav Biskupič. Ten nielenže pokračuje v smerovaní klubu, ale darí sa mu aj na pôde Slovenskej geologickej spoločnosti utužovať dobré vzťahy. Osobne, ako aj v spolupráci s členmi klubu prispel k propagácií vedy i samotného Paleoklubu. Počas jeho predsedníctva neustále obohacuje klubovú webstránku populárno-vedeckými článkami, poskytuje rozhovory pre média a podieľa sa na organizácii viacerých výstav a búrz. Dbá na dobré meno klubu a rozvíja ho, ako najlepšie vie.
.

Slovenský paleontologický klub si rokmi prešiel dlhú, veľakrát strastiplnú cestu. V súčasnosti sa s ním a jeho členmi môžete stretnúť na najväčších výstavách na Slovensku (Minerály Bratislava, Bratislavské mineralogické dni, Medzinárodné stretnutie zberateľov minerálov a skamenelín), ako aj na pravidelných stretnutiach jeden krát do mesiaca na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas celej svojej existencie sa snaží podporovať mladých študentov, zapájať širokú verejnosť do osvety vedy a pomáhať nielen prostredníctvom dobrej propagácie, ale aj vlastnými rukami pri výskumoch a odhaľovaní tajomstiev Zeme.


Samozrejme, nie všetky mená členov a podporovateľov klubu je možné spomenúť v jeho stručne zachytenej histórii. Napriek tomu ďakujeme všetkým, ktorí svojou nezištnou pomocou prispievali k budovaniu a rozvíjaniu dobrej myšlienky popularizácie. ĎAKUJEME!  

Text a foto: Oskár Mažgút, Roman Tvarožka 

Fakty v číslach:

20. februára 2006 vznik prvej webstránky klubu: www.paleoklub.blogspot.com
22. februára 2006 vznik Slovenského paleontologického klubu
29. mája 2008 registrácia domény www.paleoklub.sk
28. januára 2009 prvé premietanie filmu s paleontologickou tematikou - Paleocinema
18. februára 2009 krst maskota klubu (Metalosaurus paleoclubus)
18. februára 2009 oslavy 3. výročia klubu spojené s ochutnávkou veľkej torty ;-)
27. apríla 2009 založenie skupiny Paleoklub na Facebooku
11. novembra 2009 prvé spojené zasadanie Paleoklubu a Bratislavského mineralogického klubu
9. septembra 2009 odpremietanie prvého amatérskeho paleofilmu
23. januára 2010 založenie stránky Paleoklub na Facebooku
17. februára 2010 prvýkrát predstavené nové logo Paleoklubu (súčasné)
25. októbra 2010 prvé udelenie čestného členstva – prof. Peter Holec
9. júla 2011 najhorúcejšia terénna akcia „Okolo Devínske Kobyly“
17. júna 2012 predseda Paleoklubu v reportáži Slovenskej televízie
10. – 11. novembra 2012 Paleoklub zabezpečoval sprievodný program pre celoslovenskú výstavu Minerály Bratislava
20. februára 2013 udelenie druhého čestného členstva Ass. Prof. Dr. Jozefovi Michalíkovi, DrSc

0 komentárov:

Zverejnenie komentára

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes |